№ 7

Волга во время разлива.

Открытка. 1904-1912 год. 

Издание 

E.G.S.I.S., 

-